News

อบจ.สระแก้ว เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วครั้งแรก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสอง และมาตรา 24 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยมีนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก
ภายหลังการเปิดประชุมสภาฯ อย่างเป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เลขานุการสภาฯชั่วคราว ได้เชิญนายจรัญ คล่องวิเชียร สมาชิกสภาฯ เขต 3 อำเภอวัฒนานคร ประธานสภาชั่วคราว นำกล่าวปฏิญาณตน ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562
จากนั้นจึงเริ่มการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ก่อนมีมติเอกฉันท์ให้ นางดรุณี พูนประสิทธิ์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 อำเภอเขาฉกรรจ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายสมบัติ สุริยันต์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 อำเภอวังน้ำเย็น ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คนที่ 1 ร.อ.ทองทศ มากสาคร สมาชิกสภาฯ เขต 2 อำเภอคลองหาด ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คนที่ 2 และนางนันทภัค สายนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการประชุม ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.