News

อบจ.สระแก้ว ส่งมอบโรงพยาบาลสนามแก่ สสจ.สระแก้ว

วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม (Cohort ward) ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (ตามที่ขอรับการสนับสนุน) โดยมี นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว , นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้ง ๙ อำเภอในจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ . เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการด้านการรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยร่วมดำเนินการ และจังหวัดสระแก้วได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว โดยคณะทำงานชุดที่ ๔ คณะทำงานด้านการสนับสนุนทรัพยากร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Cohort ward) ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ รายละเอียดดังนี้ ๑. ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และอาคารสนามมวยเป็นโรงพยาบาลสนาม (Cohort ward) ๒. ปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำและอาคารอัฒจันทร์เป็น Local Quarantine ๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการจัดบริการโรงพยาบาลสนาม. ๔. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพแก่ผู้ถูกกักกัน ๕. จัดหาที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มาปฎิบัติงาน

Comments are closed.