News

อบจ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรม “เรียนรู้เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น”

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรู้เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

Comments are closed.