News

อบจ.สระแก้ว ร่วมกับ กกต.สระแก้ว เตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระแก้ว และนายก อบจ.สระแก้ว.

วันนี้ (30 ต.ค. 63) เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายนรินทร์ เเช่มช้อย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ซักซ้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน นี้ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.