News

อบจ.สระแก้วชี้แจงการพิจารณางบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ อาคารรัฐสภาเกียกกาย ทั้งนี้ ผลการพิจารณางบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ ผ่านไปด้วยดี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วยังคงเหลือการพิจารณางบประมาณอีก ๒ คณะ คือ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วต่อไป

Comments are closed.