News

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ให้แก่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน และองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลวังน้ำเย็น มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน และองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ และดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น ตามความจำเป็นเหมาะสมของประชาชนในท้องถิ่น

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ให้แก่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน และองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เพื่อนำไปปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ได้รับบริการ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และเกิดประสิทธิผล

Comments are closed.