News

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีนโยบายในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และมอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระแก้ว ร่วมดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ และหอสมุดจังหวัดสระแก้ว เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

ทั้งนี้ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ โดยลดการแพร่เชื้อ ป้องกันตนเอง ป้องกันผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

Comments are closed.