News

ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพถนนลูกรัง

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสภาพถนนลูกรังตามคำร้องขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรปรับปรุงถนนลูกรัง จากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฎว่าถนนลูกรังมีสภาพชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทาง ดังนี้ บ้านท่าระพา ม.๕ – บ้านท่าช้าง ม.๖ บ้านท่าช้าง ม.๖ – บ้านคลองสำอางใต้ ม.๙ บ้านเขามะกา ม.๑๐ – บ้านเนินสวนอ้อย ม.๑๑ บ้านเนินสวนอ้อย ม.๑๑ – บ้านหนองอีซ้อ ม.๑๒ รวมระยะทาง ๙.๓ กิโลเมตร จึงส่งเจ้าหน้าที่กองช่างพร้อมเครื่องจักรเข้าดำเนินการปรับปรุงถนนลูกรังดังกล่าว ให้มีสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Comments are closed.