News

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรอบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

Comments are closed.