News

ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) สำหรับครอบครัวคนพิการติดเตียง จังหวัดสระแก้ว (สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว)

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนางกุลฌา บรรณสาร รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) สำหรับครอบครัวคนพิการติดเตียง จังหวัดสระแก้ว (สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว) เพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวคนพิการติดเตียงในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ทั้ง ๙ อำเภอ สำหรับควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19.

Comments are closed.