News

มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

Comments are closed.