News

ภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้ว “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๒” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตาพระยา โดยมีนักเรียนจาก รร.ทัพพระยาพิทยา รร.ตาพระยา รร.ซับม่วงวิทยา และ รร.ทัพราชวิทยา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๙๗ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรม เช่น Temple Festival, Category Game, Rotation Activities, Word Association Game, Talent Show Preparation, TV Game, Treasure Hunt และ The Mask Singer Game ฯลฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก สถานีตำรวจภูธรตาพระยา เทศบาลตำบลตาพระยา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยาและผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา ขอขอบคุณอย่างสูง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

Comments are closed.