News

พิธีเปิดอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.