News

พิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว (อาคารใหม่) พร้อมทั้งเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสระแก้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วได้อย่างทันท่วงที ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.