News

พิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กรมทหารพรานที่ ๑๒ ครบรอบปีที่ ๓๖

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กรมทหารพรานที่ ๑๒ ครบรอบปีที่ ๓๖ และรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารพรานกิตติมศักดิ์ ให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อหน่วย ณ กองบังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ ๑๒ บ้านดงยาง ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.