News

พิธีมอบเครื่องอ่านผลการทดสอบไข้เลือดออก และชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอ่านผลการทดสอบไข้เลือดออก และชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก ในโครงการจัดหาชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง ๙ อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๐๗ แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

Comments are closed.