News

ประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุม คณะกรรมการประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ๑/๒๕๖๓ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.