News

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหรือทบทวนยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหรือทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระเเก้ว (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อกำหนดเเนวทาง วิธีการ จัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับเเนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบเเห่งชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาจังหวัด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว
 DSC_0001 DSC_0004 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0021

Comments are closed.