News

ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วชั้น ๓

Comments are closed.