News

ประชุมการวางแผนจัดการ “น้ำสะอาด”แก่ชุมชนจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือกับการประปาจังหวัดสระแก้ว,อำเภอเมืองสระแก้ว,อำเภออรัญประเทศ,และอำเภอวัฒนานคร, ถึงเรื่องการวางแผนจัดการ “น้ำสะอาด” แก่ชุมชน,หมู่บ้าน,โรงเรียน,และโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมข้าราชการ ชั้น ๓

Comments are closed.