News

นโยบาย

คำแถลงนโยบาย

ของ นายทรงยศ เทียนทอง   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 วันศุกร์ที่   30   มีนาคม 2555

  ************************

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่เคารพ

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 28/2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกระผมนายทรงยศ เทียนทอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นั้น

จากประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้ถือเป็นฉันทานุมัติที่ประชาชนจังหวัดสระแก้ว ได้มอบความไว้วางใจให้กระผมได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดอีกวาระหนึ่ง และถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการทำงานร่วมกันกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทุกท่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้วให้อยู่ดี มีสุขเป็นสำคัญ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สามารถบรรลุถึงเจตนารมณ์ ตามที่กระผมได้แสดงเจตจำนงไว้ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ในการที่จะดำเนินนโยบาย“สานงานต่อ ก่องานใหม่ สระแก้วก้าวไกล” กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยสานงานต่อจากนโยบายเดิม และก่องานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว “การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว นโยบายรัฐบาล และในการดำเนินนโยบายดังกล่าวก็ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับแนวนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว   ตลอดระยะเวลาที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นระยะเวลา 4 ปี   ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานไว้   9 ด้าน ดังต่อไปนี้

 1.  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย   เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์
  1.2 การดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน คลอง
  1.3 ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองจังหวัด เพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  1.4 พัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ฝาย คู คลอง เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
  1.5 สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ บุคลากร เครื่องจักรกล   ให้กับหน่วยงานส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย   เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
  2.2 พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับชั้น ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ กิจกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน จัดหาให้มีบุคลากรครูผู้สอนให้เพียงพอ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  2.3 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่โรงเรียน เด็ก เยาวชน ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
  2.4 ส่งเสริมทำนุบำรุง ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนให้ศาสนิกชนนำ คำสอนหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจในการดำรงชีวิต
  2.5 อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด
  2.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการ   สร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนรักกีฬา เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอแก่เยาวชนและประชาชน
 3. นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
  3.1 ส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคม   การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย ภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน “วาระแห่งชาติ”
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที สามารถเข้าถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติ
  3.3 ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนชรา   ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างและจัดการปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
  3.5 ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 4.  นโยบายด้านการเกษตร
  4.1 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น   รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
  4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมปลูกพืชทางการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่
  4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานสากล การปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  4.4 ส่งเสริมให้มีตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
  4.5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
 5. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้
  5.1 สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างรายได้ ในระดับครัวเรือนตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อบริโภคจนถึงการจำหน่ายผลผลิต เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5.2 สนับสนุนประสานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะ และฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน การสร้างนวัตกรรมสินค้าซึ่งใช้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาชาวบ้าน เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  5.3 ส่งเสริมระบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชนในจังหวัดให้เข้มแข็งเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด
  5.4 สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   ให้มีศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้ในท้องถิ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างรายได้
 6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6.1 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟูอนุรักษ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาโลกร้อน รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว อนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
 7. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
  7.1 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์
  7.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
  7.3 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการฟื้นฟูและจัดระเบียบเพื่อคงสภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
  7.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้
  7.5 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทางด้านความปลอดภัย
 8. นโยบายด้านการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน (ตลาดโรงเกลือ)
  8.1 พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (ตลาดโรงเกลือ) ให้มีความสะอาด สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  8.2 สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถดำเนินการขนส่งและ     กระจายสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  8.3 สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีนและพัฒนาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายการค้าสู่อินโดจีน
  8.4 อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการที่ตลาดโรงเกลือ   โดยการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การบริการทางด้านการเงิน   การบริการด้านการสื่อสาร
  8.5 พัฒนากองอำนวยการตลาดโรงเกลือเป็นศูนย์บริการร่วมสำหรับบริการนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการค้า
  8.6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สำหรับบริการนักท่องเที่ยว และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่ง
 9. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
  9.1 บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล โดยวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความสุจริตและมีประสิทธิภาพ
  9.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร   โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ร่วมเสนอความคิดเห็น ปัญหา แนวทางแก้ไข และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
  9.3 พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลท้องถิ่น สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิผล
  9.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการ การให้บริการประชาชน และเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการอย่างจริงจัง เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชน
  9.5 ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการและเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
  9.6 รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น
  9.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นเป็นองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีกิจกรรมทางการเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่เคารพ

นโยบายทั้ง 9 ด้าน   ที่กระผมได้กล่าวมานี้ จะสำเร็จลุล่วงได้ ก็ต้องได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทุกท่าน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ที่จะช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระแก้วได้อย่างแท้จริง

กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ที่นี้ว่าจะใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประกอบกับศักยภาพของทีมบริหารที่จะนำพาท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วไปสู่การพัฒนาที่ดี และ     จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วต่อไป

Comments are closed.