News

นายก อบจ.สระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสระแก้ว

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว 1669 (นเรนทรสระแก้ว) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.