News

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว   ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้วหลังเดิม ถนนเทศบาล 19   ตำบลสระแก้ว   อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีพื้นที่เขตรับผิดชอบทั้งจังหวัดสระแก้ว 7,195.436 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,496,962 ไร่   ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 256 กิโลเมตร และทางรถไฟระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร   เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

05pv-map-th

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ               อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอโนนดินแดง   จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้                     ติดต่อกับ               อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ               ราชอาณาจักรกัมพูชา

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ               อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชัน ทางตอนเหนือมีลักษณะเป็นเนินสูงจนถึงภูเขา ได้แก่   อุทยานแห่งชาติปางสีดา ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา มีสภาพเป็นป่าดงดิบ และป่าโปร่ง   ได้แก่ ทิวเขาจันทบุรี ด้านตะวันออกลักษณะเป็นที่ราบ จนถึงลักษณะเนินเขา มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบโดยมีบริเวณอำเภอวัฒนานครเป็นสันปันน้ำ ทางตะวันตกลาดลงสู่ อำเภอเมืองสระแก้ว ทางตะวันออกลาดลงสู่อำเภออรัญประเทศ

  • สภาพภูมิอากาศ

เป็นแบบฝนเมืองร้อน เฉพาะฤดูกาล (Tropical savanna Climate) แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

1. ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม

2. ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน- เดือนกันยายน   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,296-1,539 มิลลิเมตร

3. ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นสบายและมีหมอกในตอนเช้า

  • สภาพทางการเมือง

มีสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 2 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 คน

  • สภาพทางการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 58 ตำบล 731 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหาร         ส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลตำบล และ 59 องค์การบริหารส่วนตำบล

  • สภาพทางสังคม

มีประชากร 544,507 คน แยกเป็นหญิง 270,688 คน ชาย 273,819 คน สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 84,482 คน รองลงมา ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ จำนวน 68,989 คน ประชากรร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนั้นนับถือศาสนาอิสลาม และ   ศาสนาคริสต์ มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก

 

ข้อมูลประชากร
อำเภอ
จำนวนประชากร (ชาย) จำนวนประชากร (หญิง) จำนวนประชากร (ทั้งหมด) จำนวนบ้าน
อำเภอเมืองสระแก้ว 274,523 271,566 546,089 179,419
อำเภอเขาฉกรรจ์ 25,393 24,915 50,308 13,908
อำเภอเมืองสระแก้ว 42,612 41,870 84,482 23,412
อำเภอคลองหาด 18,403 18,207 36,610 11,154
อำเภอวังน้ำเย็น 20,986 20,368 41,354 12,799
อำเภอวังสมบูรณ์ 12,723 12,452 25,175 8,331
อำเภอวัฒนานคร 37,651 36,946 74,597 22,452
อำเภอตาพระยา 25,687 25,414 51,101 12,828
อำเภออรัญประเทศ 34,490 34,499 68,989 25,502
อำเภอโคกสูง 13,143 13,121 26,264 6,760
ข้อมูล ณ วันที่ 2012-07-11
อ้างอิงข้อมูลจากการบริการข้อมูลสถิติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่เว็บไซต์ http://203.113.86.149/upstat_m.htm

 

  • สภาพทางเศรษฐกิจ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 36,125 บาท /ปี     พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าว ข้าวโพด และผลไม้ สำหรับผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่แคนตาลูป ชมพู่ และกระท้อน มีพื้นที่การเกษตรจำนวนทั้งสิ้น 2,352,033 ไร่     คิดเป็นร้อยละ 52.30 ของพื้นที่ทั้งหมด

Comments are closed.