News

โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1


ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1  


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

a1.2


สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เขตอำเภอเมืองสระแก้ว

5


เขตอำเภออรัญประเทศ

6


เขตอำเภอวัฒนานคร

7


เขตอำเภอวังน้ำเย็น

8


เขตอำเภอเขาฉกรรจ์


เขตอำเภอตาพระยา

10

เขตอำเภอคลองหาด


เขตอำเภอวังสมบูรณ์

12

เขตอำเภอโคกสูง

13


หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

                                                                                      


ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีจำนวน 9 หน่วยงาน ดังนี้

 • สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • กองแผนและงบประมาณ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กองพัสดุและทรัพย์สิน
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีจำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้

 • โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา
 • โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา
 • โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
 • โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา
 • โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม
 • โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
 • โรงเรียนวัฒนานคร
 • โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
 • โรงเรียนบ้านนางาม
 • โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑
 • โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

 

Comments are closed.