News

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1


ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1  


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

a1.2


สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เขตอำเภอเมืองสระแก้ว

5


เขตอำเภออรัญประเทศ

6


เขตอำเภอวัฒนานคร

7


เขตอำเภอวังน้ำเย็น

8


เขตอำเภอเขาฉกรรจ์


เขตอำเภอตาพระยา

10

เขตอำเภอคลองหาด

11


เขตอำเภอวังสมบูรณ์

12

เขตอำเภอโคกสูง

13


หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

                                                                                      


ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.