News

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร ( Knowledge Management : KM )

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. “ถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร ( Knowledge Management : KM )” เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยนางพิชามญชุ์ กลัดบุบผา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0004 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0046 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0057 DSC_0059 DSC_0069

Comments are closed.