News

ต้อนรับข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวิโรจน์ งานสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๙ ราย
-รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหามาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๓ ราย ได้แก่
นางทิตยาพร เพชรประดับ เดิมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังกวัดสระแก้ว
นายนัดนวุทธ์ ระนา เดิมดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
นางรุ่งศิรา ทวีสุข เดิมดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวนการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
-บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวนภัสภรณ์ จุลพล บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
-แต่งตั้งพนักงานจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร จำนวน ๕ ราย.
๑. นายณัฐนนท์ อุทัยมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
๒. นางสาวนิรมล รอบคอบ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข.
๓. นางสาวพิรญาณ์ พิมพ์พาคำ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ.
๔. นายวิษณุ พัฒนเศรษฐ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ.
๕. นางสาวทิวารัตน์ วายลม ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.