News

เตรียมความพร้อมดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันนี้ (29 ต.ค. 63) เวลา 13.00 น. นายนรินทร์ เเช่มช้อย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซักซ้อมและเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.