News

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของอบจ.สระเเก้ว ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจำปี ๒๕๖๑ ชุดที่ ๒ เดินทางมาตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0025 DSC_0026 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0048 DSC_0051 DSC_0054 DSC_0063 DSC_0066 DSC_0069 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0082

Comments are closed.