News

ดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในเขตพื้นที่บ้านพร้าวฯ

กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในเขตพื้นที่บ้านพร้าว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยการขุดลอกและขยายสระน้ำดิบให้กับหมู่บ้าน ใช้เครื่องจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามนโยบายของท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่

2863802722380(1)[1]2863802761744(1)[1]2863802818185(1)[1]2863802866418(1)[1]2863802916279(1)[1]

Comments are closed.