News

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภารกิจในวันแรก เริ่มตั้งแต่ ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนรถผลิตน้ำเพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มในการแจกจ่าย แก่ผู้ประสบภัยกว่า ๓๐๐ ชุด ทั้งนี้มีน้องๆ จิตอาสาภายในเขตพื้นที่ได้เข้าร่วมในการผลิตน้ำ เรือชุดแรกจากจุดหอนาฬิกาสามารถช่วย อำนวยความสะดวกและขนย้ายสิ่งของออกจากโรงแรม Hop in เรือชุดที่สอง ณ.ที่บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่บ้านดอนเสาธง รวมถึงหมู่บ้าน อารียา ๑ และ ๒ มากกว่า ๑๕๐ หลังคาเรือน ท่วมเสียหายทั้งหมด เข้าช่วยดำเนินการค้นย้ายสิ่งของ รวมทั้งคนชรา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Comments are closed.