News

ข้าราชการบรรจุใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ ข้าราชการบรรจุใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รายงานตัว ณ ห้องประชุมข้าราชการ อบจ.สระแก้ว (ชั้น๓)

๑. นางสาวเปรมฤดี เตาะครบุรี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ สำนักปลัดฯ.

๒. นางสาวมนัสนันท์ กัตตา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่.

๓. นางสาวน้ำอ้อย ทองมาก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน.

๔. นางสาววรัชฎาภรณ์ แกล้วกล้า ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สังกัดกองการศึกษาฯ.

๕. นายรัฐศาสตร์ ใจสัตย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์) โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม.

๖. นายวงศกร ชินอ้วน ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์) โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา.

๗. นายนิตชัย วรรณทะมาศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม.

๘. นายวัฒนชัย โสดี ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา.

๙.นางสาวพัชรี ดวงแจ่ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา.

๑๐. นางสาวพักตร์ศร เศษวงค์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) โรงเรียนบ้านนางาม)

Comments are closed.