News

ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือในการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสมัครใจที่จะร่วมกันเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม หรือแคปซีล (Cap Seal) โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

announcement (pdf.io)

Comments are closed.