News

กิจกรรมให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ( ชั้น ๓ ) #องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วง

Comments are closed.