News

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓

  •  สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
  •  ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขตัวชี้วัดที่มีค่าต่่ากว่าค่าเป้าหมาย
  •  สรุปความพึงพอใจของประชาชน

Comments are closed.