News

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระเเก้ว  ตามมิติ ตัวชี้วัด และเกณฑ์คะเเนนประเมิน ในวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0305 _DSC0306 _DSC0307 _DSC0308 _DSC0309 _DSC0310 _DSC0311 _DSC0312 _DSC0313 _DSC0314 _DSC0315

Comments are closed.