News

การประชุมเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสระเเก้ว ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

DSC_0003 DSC_0005 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0040 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0053 DSC_0056 DSC_0057 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0065 DSC_0068 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0078 DSC_0084 DSC_0089 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0099 DSC_0105 DSC_0115 DSC_0121 DSC_0131 DSC_0135 DSC_0138 DSC_0141 DSC_0148 DSC_0153 DSC_0156 DSC_0162

Comments are closed.