News

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.