News

การประชุมประชาคมในเบื้องต้นเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบประปาในตำบลโคกสูง

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ ดร.ไชยา กุฎาคาร ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมประชาคมในเบื้องต้น ร่วมกับ นายสมหวัง แก่นจันทร์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเขตอำเภอโคกสูง และผู้นำชุมชนตำบลโคกสูง เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบประปาในตำบลโคกสูง ณ เทศบาลตําบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งต่อการอุปโภคบริโภค และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาด มีคุณภาพ ทั้งต่อหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา และสถานพยาบาล และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

Comments are closed.