News

การประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วุฒิสภา

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งานสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วุฒิสภา ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

โดยการประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วุฒิสภา ในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงปัญหาอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ การจัดเก็บ การบริหารรายได้ ตลอดจนหารือถึงแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วต่อไป

Comments are closed.