News

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักปลัด ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีแพทย์หญิงจุฬาพันธ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

 

 

Comments are closed.