News

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

Comments are closed.