News

การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒

Comments are closed.