News

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางทิตยาพร เพชรประดับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3

Comments are closed.