News

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนริทร์ เเช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการ ชั้น ๓ องค์การบริหารจังหวัดสระเเก้ว

 

Comments are closed.