News

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

Comments are closed.