วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้ขอรับทุนการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒

By อบจ.สระแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว