News

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้ขอรับทุนการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒

Comments are closed.