News

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธาณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธาณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

Comments are closed.