News

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประธานสภา ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

Comments are closed.