News

การประชุมการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ เเช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมข้าราชการ ชั้น ๓

Comments are closed.