News

การประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มเบาบางลง และการปลดล็อกระยะที่ 3 จากรัฐบาล รวมถึงภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในครึ่งปีหลัง.
– เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
– เตรียมแผนรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนนี้ ,
– ร่วมวางนโยบายจัดการแผนพัฒนาด้านต่างๆ ในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนและจังหวัดสระแก้ว.

Comments are closed.